Arrendaments

title-separator-small copia

⦿ Què puc fer si el llogater no paga les mensualitats?

La falta de pagament de la renda pot comportar la resolució del contracte.

⦿ A partir de quin mes de deute puc realitzar reclamació?

A partir del primer mes que no es pagui la renda.

⦿ Amb quina antelació he d’avisar a l’arrendatari de que no es renovarà el contracte d’arrendament?

Si no vol renovar el contracte, ho ha de notificar a l’inquilí al menys amb 30 dies d’antelació a la data de venciment. De no fer-ho, el contracte es prorrogarà necessàriament durant un any més.

⦿ Si s’ha acabat la vigència del contracte, s’ha de formalitzar nou contracte?

Acabat el termini del contracte i, en el seu cas, el de les seves pròrrogues és aconsellable la signatura d’un nou contracte.

⦿ Si es produeix un canvi d’arrendatari he de fer nou contracte o un annex és suficient?

És aconsellable formalitzar un annex.

⦿ De quin import és la fiança?

En els contractes d’habitatge és d’1 mensualitat i en els d’ús distint a l’habitatge és de 2 mensualitats. A part de la fiança obligatòria en metàl·lic, les parts podran pactar qualsevol tipus de garantia addicional.

⦿ Quin termini tinc per a dipositar la fiança obligatòria?

2 mesos des de la data de la signatura del contracte.

⦿ A què es destinen els diners de les fiances?

Les fiances es gestionen per l’ Institut Català del Sòl i el seu import es destina a la construcció pública d’habitatges i a actuacions directes en nuclis antics o subjectes a processos de renovació urbana.

⦿ Quan l’arrendatari marxa de l’immoble, ha de firmar algun document?

És aconsellable signar un document de lliurament de claus i resolució de contracte.

⦿ Duració mínima dels contractes d’habitatge

La duració mínima és de 3 anys. Si el contracte es va signar per una duració inferior a 3 anys, arribat el dia del seu venciment, es prorrogarà obligatòriament per terminis anuals fins que l’arrendament arribi a la duració mínima de tres anys, llevat que l’inquilí manifesti –amb 30 dies d’antelació a la data de finalització del contracte-, la seva voluntat de no renovar-lo. Els contractes en que no s’hagi estipulat el termini de duració o aquesta sigui indeterminada, s’entendran celebrats per 1 any, amb el dret de pròrroga per a l’inquilí fins a 3 anys.

⦿ Si el propietari necessita per a ell el pis llogat, pot resoldre el contracte abans de que s’acabi el període concertat?

En aquests casos no procedirà la pròrroga obligatòria, si bé s’han d’acomplir dos requisits:

  1. Que hagi transcorregut un any del contracte.
  2. El propietari ha de comunicar a l’inquilí, amb un mínim de 2 mesos d’antel·lació, que necessita l’habitatge per a ell o pels seus familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció o per al seu cònjuge en cas de sentència ferma de separació, divorci o nul·litat matrimonial.
⦿ Els contractes de local de negoci, tenen duració mínima?

No. Els contractes de local de negoci tenen la duració que lliurement pactin les parts.

⦿ L’arrendament d’un pis per temporada d’estiu, és un contracte d’habitatge o d’ús distint al d’habitatge?

Els arrendaments de temporada queden especialment considerats per la Llei d’Arrendaments Urbans com a contracte

⦿ L’arrendament d’un pis per temporada d’estiu, és un contracte d’habitatge o d’ús distint al d’habitatge?

Els arrendaments de temporada queden especialment considerats per la Llei d’Arrendaments Urbans com a contracte d’ús distint al d’habitatge.

⦿ L’arrendatari marxa del pis abans del període pactat, ha de pagar indemnització?

L’inquilí pot desistir del contracte una vegada hagin transcorregut com a mínim 6 mesos i ho ha de comunicar al propietari amb una antel·lació mínima de 30 dies. Es pot pactar en el contracte que, per al cas de desistiment, l’inquilí indemnitzi al propietari amb una quantitat equivalent a una mensualitat per cada any que falti per complir. Els períodes de temps inferior a l’any donaran lloc a la part proporcional de la indemnització.

⦿ El lloguer ha de ser sempre mensual o es pot pactar una altre freqüència de pagament?

El pagament de la renta pot ser el que pactin les parts. Llevat de pacte en contrari serà mensual.

⦿ Quines dades ha de tenir un rebut de lloguer?

Les dades del propietari i del l’inquilí, l’adreça de pis o local llogat, l’import de la renda i altres conceptes que es cobrin a l’arrendatari. En el cas de lloguer de local de negoci han de constar els imports corresponents al IVA i a la retenció d’IRPF.

⦿ Quan es revisa la renda ?

La renda es podrà revisar anualment si s’ha pactat en el contracte. Serà vàlida la notificació efectuada per nota en el rebut de la mensualitat precedent.

Contacta amb nosaltres

FORMULARI GENERAL DE CONTACTE
Sending

Ús de cookies

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostrapolítica de cookies, punxi l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies