Són unes àrees de promoció econòmica urbana que es poden crear per modernitzar i promocionar determinades zones urbanes en les quals es desenvolupin activitats econòmiques.

Aquestes àrees es denominen àrees de promoció econòmica urbana (APEU).


Zones geogràfiques:

Les APEU són zones geogràfiques d’un o diversos municipis prèviament delimitades, integrades pels locals en els que s’exerceixi (o sigui susceptible de ser exercida), una activitat econòmica empresarial, en les quals es preveu l’execució d’un pla d’actuació per a la promoció econòmica.

Per a la direcció i la gestió d’aquestes àrees s’estableix un sistema de col·laboració público-privat entre l’Ajuntament i una entitat privada creada a aquest efecte.


Cóm es financen ?

a) Amb les quotes que s’estableixin obligatòriament (aquestes quotes tindran la condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari).

Les quotes obligatòries es regiran per una ordenança municipal i aniran a càrrec dels titulars del dret de possessió sobre els locals inclosos en l’àmbit de l’àrea.

Aquestes quotes han de cobrir la totalitat de la despesa pressupostada en el conveni subscrit amb l’ajuntament, i també la quantitat destinada a la reserva de compensació d’increments imprevisibles de costos de les actuacions projectades.

b) Alternativament, es podran finançar amb les figures tributàries que la legislació reguladora de les hisendes locals estableixi a aquests efectes.


Qui gestiona l’APEU ?

Seran gestionades per entitats privades, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, constituïdes per les persones que acreditin que són titulars del dret de possessió de locals en els que s’exerceixi (o sigui susceptible de ser exercida), una activitat econòmica empresarial, situats dins l’àmbit de delimitació de l’àrea.


Qui pot delimitar i constituir una APEU ?

La iniciativa pot correspondre a:

a) Les persones que acreditin que són titulars del dret de possessió del 25%, com a mínim, de la totalitat dels locals en els que s’exerceixi (o sigui susceptible de ser exercida), una activitat econòmica empresarial, situats dins l’àmbit de delimitació de l’àrea. A la vegada han de representar el 25% dels vots.

b) Qualsevol associació empresarial territorial de la zona en què es pretén delimitar l’APEU. Aquesta entitat ha de tenir una activitat anterior mínima de 5 anys.

c) L’ajuntament del municipi en el qual es vol delimitar l’APEU. Ha de comptar amb l’informe favorable d’una de les organitzacions empresarials territorials representatives de la zona.


Procediment per a delimitar una APEU :

a) El projecte s’ha de presentar a l’Ajuntament.

Aquest projecte contindrà:

  • – La identificació de les persones que exerceixen la iniciativa, acreditant la possessió dels locals situats dins l’àrea;
  • – Plànol delimitant l’àrea i localització dels locals;
  • – Projecte d’estatuts de l’entitat gestora;
  • – Pla d’actuació, memòria econòmica i pressupost;
  • – Proposta de conveni a subscriure entre l’ajuntament i l’entitat gestora;
  • – Memòria justificativa de la delimitació de l’àrea

b) L’ajuntament acordarà l’aprovació inicial o la desestimació del projecte.

c) L’aprovació inicial se sotmetrà a informació pública, durant un mes, amb notificació individual als afectats.

d) L’aprovació inicial ha de preveure l’inici dels tràmits per a l’aprovació de l’ordenança fiscal per poder fer efectiva la recaptació de quotes de finançament.

e) Se sotmetrà a votació dels afectats el projecte i es considerarà aprovat si obté la majoria absoluta dels vots emesos.

f) Efectuats aquests tràmits, l’ajuntament, mitjançant acord plenari, l’aprovarà definitivament.


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Per conèixer més detalls, pots consultar la Llei 15/2020, de 22 de desembre, clicant aquí.


Font: Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Núm. 8303, de 24.12.2020.

Ús de cookies

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostrapolítica de cookies, punxi l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies