Convocatòria 2020 per sol.licitar subvencions.


1. Qui pot demanar la subvenció?

a. Persones físiques o jurídiques que siguin propietàries o usufructuàries de l’edifici.

b. Comunitats de Propietaris.

2. Quins edificis poden ser objecte de la subvenció?

a. Edificis d’habitatges d’ús residencial amb antiguitat de més de 45 anys (llevat d’actuacions per a deficiències considerades greus o molt greus a la ITE).

b. Els edificis han de ser plurifamiliars i contenir, com a mínim, 3 habitatges.

c. Com a mínim el 70% de la superfície útil de l’edifici ha de ser d’habitatge, exclosa la planta baixa i la superfície sota rasant no destinada a habitatge.

d. Com a mínim el 50% dels habitatges han de ser el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris.

e. La llicència d’obres ha de ser posterior al 30 de juny de 2020.

3. Quines obres són subvencionables?

a. Millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici, tant la part massissa com les obertures.

b. Instal·lació d’ascensor.

c. Eliminació de barreres arquitectòniques dels elements comuns dels edificis.

d. Obres de reparació de deficiències que la ITE hagi qualificat de greus o molt greus.

4. Què s’entén per deficiències molt greus o greus?

Segons el Decret regulador de la ITE:

Deficiències molt greus: són les que, pel seu abast i gravetat, representen un risc imminent i generalitzat per a l’estabilitat de l’edifici i la seguretat de les persones i béns, i requereixen una intervenció immediata consistent en el desallotjament de l’edifici o l’adopció d’altres mesures de caràcter urgent i cautelar, que poden incloure l’execució d’obres o, en el seu cas, la declaració de ruïna de l’edifici.

Deficiències greus: són les que, per la seva incidència, representen un risc imminent per a l’estabilitat o la seguretat de determinats elements de l’edifici o greus problemes de salubritat, que pressuposin un risc per a la seguretat de les persones o béns, i que requereixen en una primera fase l’adopció de mesures cautelars i en una segona fase l’execució de les obres per a l’esmena d’aquestes deficiències.

5. Termini per presentar la sol.licitud:

Fins el 14 de gener de 2021.

6. Documentació que cal presentar:

La documentació a presentar ve detallada en la Base 20.

Entre els documents necessaris destaquen:

– Dades personals dels propietaris o dels representants de la Comunitat de propietaris

– Els títols de propietat.

– En el cas de comunitats de propietaris, els acords de la Junta.

– Relació dels habitatges destinats a residència habitual

– Informe d’Avaluació de l’Edifici, que ha de contenir l’informe de la Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) i la certificació energètica (CEE).

– Projecte de l’obra

– Pressupost de l’empresa que realitza les obres, degudament desglossat per cada concepte (quan el pressupost de l’actuació superi els 30.000€ de cost d’execució d’obra o 12.000 euros d’honoraris per serveis de consultoria i assistència tècnica, presentació de tres ofertes de diferents proveïdors. En cas de no triar l’oferta més avantatjosa es presentarà una memòria justificativa que ho justifiqui).

– Llicència d’obres o acreditació d’haver-la sol.licitat.

7. Quantia dels ajuts:

Els ajuts seran de fins el 50% del pressupost protegible, amb un import màxim per edifici de fins a 6 habitatges: 30.000€. Import que s’augmentarà amb un màxim de 5.000€ per cada habitatge de més de 6 que disposi l’edifici.

8. Què s’entén per pressupost protegible:

És el pressupost de les obres, més els honoraris tècnics, l’IVA i els tributs que gravin les obres (excepte que tinguin caràcter recuperable), l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat, el Certificat Energètic i la ITE, sempre que la data d’emissió sigui posterior a la data de sol.licitud.

El pressupost protegible ha de suposar, com a mínim, una inversió superior als 3.000€ per habitatge.


És una informació dels Serveis Jurídics, i els Departaments de Gestió de Comunitats de Propietaris i d’Administració de Finques de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

La convocatòria va ser publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 13.10.2020.

Les Bases reguladores van ser publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 1.10.2020.

També pots consultar el web de l’Ajuntament de Reus.


Font: Ajuntament de Reus i Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Foto: Daria Sannikova.

Ús de cookies

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostrapolítica de cookies, punxi l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies